Privacystatement HeBu Synergy

Inleiding

HeBu Synergy BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers,
kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van
essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.
HeBu Synergy BV gevestigd te Groningen, Kalmarweg 16/6, postcode 9723 JG is
verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. In overeenstemming met de WBP heeft HeBu
Synergy haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken
worden op het internet op www.cbpweb.nl.

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan
ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel
automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals
het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service
Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u
rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de
onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de
informatie die u heeft bekeken en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.
Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en
systeembeheerder en om de website te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan
derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig
gebruik.

Cookies

HeBu Synergy maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te monitoren
hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.
Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op
onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze
Cookieverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie
gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Persoonsgegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, uitzendkrachten,
sollicitanten en vast personeel)

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft op onze vestiging,
worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening,
waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie en
salarisadministratie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen
doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, om
uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar
vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, om een werknemers- of
personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, om een opdracht bij de
opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de
overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen voor het bevorderen van
uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, voor managementdoeleinden
waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en
het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en om wet- en regelgeving na te kunnen
komen.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens

Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID
bewijs, werkvergunning, VAR, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring,
referenties en getuigschriften, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of
via ons hebt gevolgd of gedaan.

Gegevens over beschikbaarheid en verlof

HeBu Synergy legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar
wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor toestemming is gegeven, of indien dit
anders toegelaten is bij of krachtens de wet. In dit geval wordt met ‘gevoelige
persoonsgegevens’ bedoeld gegevens over, gezondheid, lidmaatschap vakvereniging,
strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk
gedrag. HeBu Synergy kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers,
onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen,
leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin
wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk
vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. HeBu Synergy
heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven
persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en
elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het
bedrijf )

HeBu Synergy verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of
verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en een zakelijke
relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We
verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies
van contactpersonen.
HeBu Synergy kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven
indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens
kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en
onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle
overige gevallen waarin HeBu Synergy hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een
rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.
HeBu Synergy heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven
persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiligingsmaatregelen

HeBu Synergy doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische
maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en
voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is HeBu Synergy met hen overeengekomen
dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor medewerkers en opdrachtgevers:

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of
verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij HeBu Synergy.

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt
daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij HeBu Synergy.

Vragen, opmerkingen, klachten of vermoeden datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door
HeBu Synergy, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@hebu-
synergy.nl U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 050-5445600
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan ons te
melden.

Wijzigingen

HeBu Synergy kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of
wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te
allen tijde in te zien op de website van HeBu Synergy. Deze versie is opgesteld in april 2016.