Gebruikersvoorwaarden algemeen

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door HeBu Synergy BV.
HeBu Synergy BV is statutair gevestigd te Groningen en houdt kantoor aan de Kalmarweg 16/6.
HeBu Synergy BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02091024.
Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze
Gebruikersvoorwaarden. HeBu Synergy behoudt zich het recht voor de inhoud van deze
voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende
voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze
website, de Gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop
betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke
geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van)
teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige
werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan HeBu Synergy of
haar licentiegevers. HeBu Synergy verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en
niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden
te gebruiken. Het is verboden om de informatie die HeBu Synergy via de website beschikbaar
stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HeBu Synergy, al dan
niet gebundeld met eigen diensten door te verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden
of ten behoeve van derden te gebruiken.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan
HeBu Synergy er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is.
Evenmin kan HeBu Synergy instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking
van de website. HeBu Synergy sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover
sprake is van opzet op grove schuld van HeBu Synergy.
HeBu Synergy is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in
verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt HeBu Synergy zich het recht voor
om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen,
te wijzigen of niet langer aan te bieden.
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. HeBu Synergy is niet
verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.
HeBu Synergy gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt
u in ons Privacy statement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die HeBu Synergy, de
overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het
goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen
aantasten.
Onverminderd haar overige rechten behoudt HeBu Synergy zich het recht voor om u zonder
vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot de website en de daarop aangeboden
diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins
onrechtmatig handelt jegens HeBu Synergy of derden.

Het inschrijven via deze site is zowel voor u als voor HeBu Synergy geheel vrijblijvend. Het
verplicht u niet om werk te accepteren en het verplicht HeBu Synergy niet om u werk aan te
bieden. Hebt u gesolliciteerd, dan gaan we er van uit dat u op zoek bent naar of geïnteresseerd
bent in (ander) werk en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met u op
mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het
updaten/aanvullen van uw profiel.