Disclaimer

HeBu Synergy besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen
echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden,
problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede
technische storingen. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die
geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door HeBu Synergy.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HeBu Synergy
openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel
van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere
vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve
van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e)
niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of
tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Contact

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@hebu-synergy.nl